/

បុគ្គលិក ផ្នែកផលិតកម្ម​

Phnom Penh, Cambodia

* ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើស ផ្នែក បញ្ចូលហ្គាស (ឧស្ម័ន) ចំនួន នាក់
- ភេទ ប្រុស- អាយុ ចាប់ពី 20 ឆ្នាំ ដល់ 40 ឆ្នាំ
- មានកាយសម្បបទា មាំមួន
- មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ និង ម្ចាស់ការក្នុងការងារ
- មានចំណេះដឹងផ្នែកគ្រឿងម៉ាស៊ីនខ្លះៗ
- មានចរិកស្លូតបុត និង ឧស្សាហ៏ព្យាយាម
- ជាអ្នកដែលឆាប់យល់ការងារ និង មានបំណងចង់ស្រាវជ្រាវអ្វីដែលថ្មីជានិច្ច

* អត្ថប្រយោងជន៍ ផ្សេងៗ
- មានប្រាក់បន្ថែម 25$ សំរាប់ហូបបាយ
- មានប្រាក់ភាគរយបន្ថែមលើចំនួនដបដែលបានបញ្ចូល (ចាប់ពី 50$ - 150$ បន្ថែម ឬ ច្រើនជាងនេះ)
- សំរាក 2 ថ្ងៃក្នុងមួយខែ (អាចធ្វើការងារ OT បន្ថែម ក្នុងថ្ងៃ Day​Off
- នឹងទទួលបាន ការតំឡើងប្រាក់ខែបន្ថែមបន្ទាប់ពី សាកល្បង រយះពេល ៣ខែ 
- សំរាការងារល្អ និង មានការព្យាយាមប្រឹងប្រែង នឹងមានប្រាក់លើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀត

* ឯកសារ ក្រុមហ៊ុនតម្រូវ
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សញ្ជាតិខ្មែរ (ច្បាប់ដើម)
- លិខិតបញ្ជាក់លំនៅដ្ឋាន បច្ចុប្បន្ន ពី ឃុំ/សង្កាត់
- សំបុត្រ កំណើត ឬ សៀវភៅ គ្រួសារ